MODLITBY

MODLITBY MINISTRANTŮ KE MŠI SVATÉ:

PŘEDE MŠÍ SVATOU:

     Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Pane Bože, děkujeme Ti, že ses nám dal poznat, že víme o Tvé dobrotě a lásce a že v Tebe věříme. Tato víra nás vede k Tobě a do kostela na mši svatou. Chceme Tě čím dál víc milovat. Proto Ti chceme sloužit u Tvého oltáře.  Chceme naslouchat Tvému slovu, chceme vnímat Tvou blízkost, chceme otevřít svá srdce Tvé lásce. Pomoz nám, ať tuto mši svatou prožijeme k Tvé radosti a o mnoho lépe, než tu minulou.      AMEN.


PO MŠI SVATÉ:

    Pane Bože, děkujeme Ti za to, že jsme Ti mohli být tak blízko, za Tvá slova, za to, že jsi k některým z nás přišel ve svatém přijímání. Děkujeme Ti za poodhalení dalšího kousku tajemství své lásky. Chceme zase přijít a tuto lásku poznávat.
     Jdeme teď do světa, který ji nezná. Ale my mu ji chceme nést. Pomáhej nám s tím, ať Ti děláme vždy jen čest a ne ostudu, abychom svým příkladem a modlitbou přivedli blíž k Tobě i své blízké. Ať jsme Tvými malými apoštoly.

      Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků AMEN.

 
30.11.2001 Svatá Hora

SVOU SÍLU HLEDEJME U PÁNA,

 v jeho veliké moci. Oblecme plnou Boží zbroj, abychom mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměme na sebe plnou Boží zbroj, abychom se mohli postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

Bože, vzchop nás a opásej kolem beder pravdou, obrň pancířem spravedlnosti, obuj k pohotové službě evangeliu pokoje. Dej, ať máme vždycky štít víry, jímž bychom uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Dej nám také přílbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.

Ať se v každý čas v Duchu svatém modlíme, prosíme a bdíme na modlitbách a vytrvale se přimlouváme za všechny bratry a sestry, aby nám bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvíme. Tak budeme moci směle oznamovat tajemství evangelia a moc Ježíše pak uzdraví a osvobodí nás a naše blízké pro Boží království. Amen.

 

Podle Ef 6,10-19 cca prosinec 2007, nemocnice Pod Petřínem


Svatý Jane Pavle
,


Tebe Bůh povolal, abys po dlouhá léta moudře vedl Církev a pomáhal jí svou modlitbou. Tebe nám dal, abys nás nyní chránil a vedl do Jeho království. Víme, že jsi u něho v nebi. Víme, že jsi náš zvláštní přímluvce a pomocník. Prosíme za naši obnovu a naše úplné uzdravení na Tvou přímluvu i na přímluvu Tebou tak ctěné naší nebeské matky Panny Marie. Amen.

2008 03 00 ??

Svatý Archanděli Rafaeli,

tebe Bůh poslal pomáhat Tobiášům. Jednoho uzdravit, druhého dovést k nalezení podstatných věcí pro život. Prosíme tě, shlédni i na nás a ujmi se nás a předlož Bohu naše prosby, aby je vyslyšel.

I my si připadáme nemocní, slabí, trápeni neduhy, duchovní slepotou a často i prázdní. Svatý Rafaeli, provázej nás v našem putování životem, dej nám prohlédnout a poznat, že i v naší svízelné situaci je naděje. Podej nám duchovní hůl své pomoci, o kterou bychom se mohli opírat. Doveď nás k lidem a prostředkům, které potřebujeme k naplnění Božího plánu tady na zemi, abychom tak doputovali až do nebe. Ať nad sebou stále vnímáme jas tvé blízkosti a pomoci. Amen.

2006.03.22

RANNÍ MODLITBA DĚTÍ

Bože, dáváš mi nový den,
Ať jsi v něm ode mne chválen.
Dej, ať je v něm jen dobré
A ochraňuj mne, ať na mne nepůsobí zlé.
Jsem tvým krásným dítětem,
Ať jsem všem dobrým přítelem.
Všichni svatí při mně stůjte!
Za mne a mé blízké se přimlouvejte!
Amen.

 

6.10.2009 8:13

RANNÍ  MODLITBA

   Pane Bože, můj nebeský Otče! Probudil jsem se do nového dne. Nevím, co mi přinese, ale vím, kolik slabostí a neřestí si do něho nesu. Mým největším nepřítelem na cestě za tebou je mé vlastní JÁ. Moc tě prosím, pomoz mi se ho pro tebe zbavit. Ať ho dovedu hned rozeznat a srazit, ať přemáhám všechno sobectví a pýchu. Věřím, že tvá vůle je to nejkrásnější, co mohu dělat. Pomáhej mi ji poznat a konat. Chraň mne vší ješitnosti, lenosti, poživačnosti, smyslnosti, malomyslnosti, úzkosti a hněvu. Pomáhej mi mít oči upřeny co nejvíc na Ježíše, abych v něm viděl tvou lásku a svůj vzor. V poslušnosti tobě a z lásky ke mně se zcela obětoval. Pomoz mi ho následovat. Abych viděl krásu kolem sebe a dovedl ti za ni děkovat a tebe za ni velebit. Ať vidím i potřeby bližních a dovedu jim účinně pomáhat modlitbou, slovem, gestem i skutkem. Proto se zříkám hříchu a ducha zla i všeho čím se pyšní, co působí a čím láká. Dávám se do ochrany Panny Marie, anděla strážného, sv. Jana Křtitele, Evangelisty, Nepomuckého, Vianeje, Františka,sv. Kláry,Terezií, Kateřiny,….Amen.

2004 08 20 Svatá Hora

MODLITBA ZA ROZVÁZÁNÍ

           
Stále milující, vševědoucí a všemohoucí Otče!
                Moc ti děkuji, za to, že vím, že mne stále nepředstavitelně miluješ, bez ohledu na to jestli já miluji tebe, či nedělám nic dobrého nebo dokonce dělám věci, které jsou zlé. Ty nechceš, abych je dělal, protože se tím spojuji se zlem, a tak škodím a komplikuji život sobě a okolí.
                Ty jsi vševědoucí. Víš, že jako svatý Pavel velice často nedělám to, co dělat mám a chci, a dělám to, co vlastně vůbec dělat nechci. Víš, že často jako bych nebyl pánem své vůle. Víš, že to je dílo hříchu ve mně. Ďábel, který mne spoutává a svazuje, abych nebyl tvůj, dělá dojem, jako bych byl jeho. Zakrývá světlo, působí tmu. Beznadějí a pocitem marnosti a zbytečnosti všeho, ubíjí jakoukoli snahu o dobro a růst.
                Ty jsi všemohoucí. Z lásky jsi nám dal svého Syna, aby přemohl satana. Prosím tě, pro Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání dej i mně zemřít zlu a žít Kristu. Pro jeho krev mne zbav vší spoutanosti a rozvaž trvale všechna pouta zla. Naplň mne trvale milostí. Všemohoucí milující Otče, nauč mne včas rozpoznat zlo a dej mi sílu od něho utéct do tvé lásky, v síle Ducha svatého, skrze probodené srdce tvého Syna.  Amen.

24.4.2009